NEWS // ARTICLE NEWS // ARTICLE

Our Company Insights

❝ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราจาก ข่าวล่าสุดของเรา ❞

คำมั่นจะให้เช่าสามารถใช้บังคับได้หรือไม่

คำมั่นจะให้เช่านั้นไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังเช่นกรณีคำมั่นจะซื้อขายตามมาตรา 454 หรือ คำมั่นจะให้ทรัพย์สินตามมาตรา 526 แต่คำมั่นจะให้เช่าได้มีปรากฎขึ้นในคำพิพากษาฎีกาหลายฉบับที่วินิจฉัยว่าคำมั่นจะให้เช่านั้นมีได้…

กรณีมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ยังคงจะสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้หรือไม่?

โลกของเราในปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ประกอบกับการเดินทางระหว่างประเทศในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เป็นผลให้เราสามารถพบเจอผู้คนใหม่ๆ มากหน้าหลายตาได้ง่ายขึ้น…

ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตก่อน

ปัจจุบันวัฒนธรรมต่างชาติเป็นที่นิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ในปัจจุบันมีนักธุรกิจต่างชาติจำนวนมากเลือกเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารต่างชาติ… 

ลักทรัพย์โดยใช้อุบาย กับ ฉ้อโกง

การลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 อาจกระทำได้โดยวิธีการหลอกลวง นอกจากวิธีการอื่น ซึ่งท่านศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ได้กล่าวโดยสรุปไว้ในหนังสือรวมคำบรรยาย (เนติบัณฑิต) …

กรณีสร้างสิ่งอื่นที่มิใช่โรงเรือนรุกล้ำ

กรณีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1312 ซึ่งมีหลักว่า “บุคคลใดสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นเป็นเจ้าของโรงเรือนที่สร้างขึ้น แต่ต้องเสียเงินให้แก่เจ้าของที่ดินเป็นค่าใช้ที่ดินนั้น…

ลูกจ้างทำผิดแต่นายจ้างให้อภัยในความผิดของลูกจ้างแล้ว นายจ้างจะเลิกจ้างได้อีกหรือไม่

กรณีที่ลูกจ้างกระทำการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง… 

สื่อลามกอนาจารเด็ก กับ โลกออนไลน์

ประเทศไทยได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558 ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติว่าด้วยการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก จึงมีคำถามตามมาว่าขอบเขตแค่ไหน…

พินัยกรรม

ชีวิตคนเรานั้นไม่มีความแน่นอน ไม่มีใครอาจทราบว่าตนเองนั้นจะมีอายุอยู่ได้ถึงเมื่อใด เนื่องจากทุกคนล้วนเกิดมา ต้องประสบพบเจอกับความทุกข์ทรมานและความเจ็บป่วย รวมไปถึงการตาย ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น…

แอบอัดเสียงบันทึกคู่สนทนา ใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้หรือไม่

โดยหลักแล้วการบันทึกข้อความสนทนานั้นหากได้รับความยินยอมจากคู่สนทนาของเราให้สามารถอัดบันทึกเสียงการสนทนาย่อมสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ในทุกกรณีอยู่แล้ว… 

การรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (โดยทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ)

ท่านเคยสงสัยหรือไม่ ทำไมเวลาที่เราต้องนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อทำงานต่อที่ต่างประเทศ หรือเพื่อศึกษาต่อ ถึงต้องมีการรับรองเอกสารก่อน หรือท่านอาจมีคำถามว่าจะต้องให้ใครเป็นผู้รับรองเอกสาร…