งานด้านสัญญา งานด้านสัญญา

งานด้านสัญญา (Contract)

“ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน”

การประกอบธุรกิจย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมีการทำสัญญากับ
บุคคลภายนอก สัญญาที่ดีควรมีโครงสร้าง ของสัญญาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งเงื่อนไขข้อตกลง สิทธิประโยชน์ที่คู่สัญญาตกลงไว้
จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำธุรกิจ และเพื่อให้ท่านบรรลุข้อตกลง ของสัญญาได้อย่างมั่นใจโดยปราศจากความกังวล เช่น การร่างและตรวจสอบสัญญาซื้อ/ขายที่ดินหรือสินค้า สัญญาร่วมทุน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาการให้บริการทางการค้า สัญญากิจการร่วมค้า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาแต่งตั้ง
ผู้จัดจำหน่าย สัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาจ้างผลิต และสัญญาการบริหารจัดการโรงแรม ฯลฯ เป็นต้น

งานด้านสัญญา (Contract)

“ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน”

การประกอบธุรกิจย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมีการทำสัญญากับบุคคลภายนอก สัญญาที่ดีควรมีโครงสร้าง ของสัญญาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ รวมทั้งเงื่อนไขข้อตกลง สิทธิประโยชน์ที่คู่สัญญาตกลงไว้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำธุรกิจ และเพื่อให้ท่านบรรลุข้อตกลง ของสัญญาได้อย่างมั่นใจโดยปราศจากความกังวล เช่น การร่างและตรวจสอบสัญญาซื้อ/ขายที่ดินหรือสินค้า สัญญาร่วมทุน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างทำของ สัญญาการให้บริการทางการค้า สัญญากิจการร่วมค้า สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดจำหน่าย สัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาจ้างผลิต และสัญญาการบริหารจัดการโรงแรม ฯลฯ เป็นต้น