วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด

มีเป้าหมายในการให้บริการงานทางด้านกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการค้า และอำนวยความเป็นธรรมให้กับผู้มีข้อพิพาทในทางคดี  โดยมุ่งที่จะอำนวยความเป็นธรรมให้กับสังคม ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นธรรม กับผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายที่ว่า ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ภายใต้การให้บริการที่มีธรรมาภิบาล

ภารกิจ (Mission)

บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด เป็นสำนักงานกฎหมายของไทยที่ประกอบกิจการให้บริการงานด้านกฎหมายให้กับประชาชนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบของบริษัทที่ให้บริการงานด้านกฎหมายแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนธุรกิจการค้า ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ งานบริการติดตามทวงถามหนี้ ให้บริการว่าความในคดีทุกประเภท ตลอดจนการยึดทรัพย์บังคับคดี ซึ่งดำเนินงานการให้บริการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความมุ่งหมายให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความพึงพอใจและสมประโยชน์ให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการให้บริการที่มีธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นสำนักงานกฎหมายที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

เป้าหมาย (Purpose)

บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด จะต้องเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้การยอมรับและเรียกใช้บริการงานด้านกฎหมายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีการให้บริการถูกต้อง รวดเร็วและ งานด้านกฎหมายที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ภายใต้การให้บริการที่มีธรรมาภิบาล

บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด

บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านการให้บริการงานทางด้านกฎหมายในทุกแง่มุมครอบคลุมงานด้านกฎหมายทุกประเภทตลอดจนการให้คำปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัท ฯ ให้บริการด้านกฎหมายเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีทีมงานนักกฎหมายที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับขั้นตอนในการให้คำปรึกษาและดำเนินคดีในศาล มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ รวดเร็ว และเป็นธรรม โดนคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่

Our Company Insights

❝ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเราจาก ข่าวล่าสุดของเรา ❞

คำมั่นจะให้เช่าสามารถใช้บังคับได้หรือไม่

คำมั่นจะให้เช่านั้นไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังเช่นกรณีคำมั่นจะซื้อขายตามมาตรา 454 หรือ คำมั่นจะให้ทรัพย์สินตามมาตรา 526 แต่คำมั่นจะให้เช่าได้มีปรากฎขึ้นในคำพิพากษาฎีกาหลายฉบับที่วินิจฉัยว่าคำมั่นจะให้เช่านั้นมีได้…

กรณีมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ยังคงจะสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้หรือไม่?

โลกของเราในปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ประกอบกับการเดินทางระหว่างประเทศในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เป็นผลให้เราสามารถพบเจอผู้คนใหม่ๆ มากหน้าหลายตาได้ง่ายขึ้น…

ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตก่อน

ปัจจุบันวัฒนธรรมต่างชาติเป็นที่นิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ในปัจจุบันมีนักธุรกิจต่างชาติจำนวนมากเลือกเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารต่างชาติ…