กรณีมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ยังคงจะสามารถซื้อที่ดินในประเทศไทยได้หรือไม่?

โลกของเราในปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ประกอบกับการเดินทางระหว่างประเทศในปัจจุบันก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น     เป็นผลให้เราสามารถพบเจอผู้คนใหม่ๆ มากหน้าหลายตาได้ง่ายขึ้น จากการพบเจอสำหรับบางคนอาจก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์และลงเอยด้วยการใช้ชีวิตคู่ในที่สุด ดังจะเห็นได้จากสถิติการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2562 ซึ่งมีจำนวนคู่รักทำการจดทะเบียนสมรสกันมากว่า 10,000 คู่ในทุกๆ ปี

สำหรับบุคคลที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาตินั้น บางท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าตนจะยังคงสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน หรือบ้านพร้อมที่ดิน ในประเทศไทยได้หรือไม่นั้น แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 กรณีที่ยังคงถือสัญชาติไทย 

บุคคลที่ถือสัญชาติไทยแต่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ หากประสงค์จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน หรือ บ้านพร้อมที่ดินในประเทศไทยนั้น สามารถซื้อได้แต่เฉพาะบุคคลที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น กล่าวคือ บุคคลที่ถือสัญชาติไทยจะต้องใช้เงินซึ่งเป็นสินส่วนตัวของตนเท่านั้นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว และคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติก็ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเงินที่นำมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวไม่ใช่สินสมรส โดยอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนั้นก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของบุคคลที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

กรณีที่ 2 กรณีที่สละสัญชาติไทย 

บุคคลที่ได้สละสัญชาติไทยและมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ หากประสงค์จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน หรือ บ้านพร้อมที่ดินในประเทศไทยนั้น จะไม่สามารถซื้อได้ เพราะกฎหมายไทยในปัจจุบันให้สิทธิ์แต่เฉพาะบุคคลที่ถือสัญชาติไทยเท่านั้น มีสิทธิ์ถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ส่วนกรณีบุคคลที่ถือสัญชาติไทยและมีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ ได้มีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน หรือ บ้านพร้อมที่ดินในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว กลายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาภายหลังได้มีการสละสัญชาติไทย ตามความนัยประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 87 และมาตรา 95 กำหนดให้บุคคลที่ได้สละสัญชาติไทยคงมีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้แต่เฉพาะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย โดยกำหนดว่าครอบครัวละไม่เกิน 1 ไร่เท่านั้น และ  หากมีการถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน หรือบ้านพร้อมที่ดินในประเทศไทยมากกว่านั้นให้ทำการจำหน่ายต่อไป จะยังคงครอบครองและถือกรรมสิทธิ์ต่อไปไม่ได้