OUR TEAM OUR TEAM

Our Team Members

❝ เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการ สนับสนุนลูกค้าของเรา ❞

นายวิวัฒน์ สรรพคุณ

ตำแหน่ง Partner

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  (เกียรตินิยมเหรียญทอง)
  สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2554
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 61
  (สอบได้ลำดับที่ 1) เนติบัณฑิตยสภา
  ปีการศึกษา 2551
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2551
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

ปี 2552 – 2557
สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปี 2555 – 2556
บริษัท เอ็น.จี.ดี อาร์อีไอ จำกัด
ตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย   

ปี 2552 – ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์ผู้สอน
วิชากฎหมายธุรกิจ, วิชากฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ วิชากฎหมายละเมิด

ปี 2558 – ปัจจุบัน
บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด
ตำแหน่งทนายความ

ความเชี่ยวชาญ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายอาญา การดำเนินคดีอาญาในศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤมิชอบ คดีอาญาเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การจัดทำและการร่างนิติกรรมและสัญญาต่างๆ

นายปรัชญา ริ้วเลิศศิริกุล

ตำแหน่ง Partner

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2554
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 62
  เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2552
 • นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2551
 • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2553 – 2555
  บริษัท เอ็น เอส อินเตอร์ลอร์ จำกัด
  ตำแหน่งทนายความ
 • ปี 2555 – 2556
  บริษัท สุพรีม ลอว์ จำกัด
  ตำแหน่งทนายความ
 • ปี 2558 – 2559
  บริษัท สยามนุวัตร จำกัด
  ตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย และ
  อดีตผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เวอร์ทีค
 • ปี 2560 – 2565
  บริษัท สยาม เอดีอาร์ จำกัด
  ตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความ
 • ปี 2556 – ปัจจุบัน
  บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด ตำแหน่งทนายความ
 • ปี 2566 – ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลักรุงเทพ
  ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ
  วิชาว่าความ และศาลจำลอง

ความเชี่ยวชาญ :

การดำเนินคดีในชั้นศาล กฎหมายแพ่ง และอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการและการให้คำปรึกษา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่างๆ

นายจุลเมธ สอนสุทธิ์

ตำแหน่ง Partner

ประวัติการศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 62
  เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2552
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2551
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
  ระดับสูง เพื่อการสร้างชาติ (NBI) รุ่นที่ 7
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2551 – 2555
  สำนักงานอัยการสูงสุด
  ตำแหน่งนิติกรผู้ช่วยอัยการ
 • ปี 2555 – ปัจจุบัน
  สำนักงานกฎหมายสุทธาธรรม
  ตำแหน่ง ทนายความ
 • ปี 2565 – ปัจุบัน
  บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด ตำแหน่ง ทนายความ
 • ปี 2566- ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลักรุงเทพ อาจารย์พิเศษ
  วิชาว่าความ และศาลจำลอง

ความเชี่ยวชาญ 

 • การดำเนินคดีในชั้นศาล กฎหมายแพ่ง อาญา แรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ดำเนินคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการและ การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
  เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่างๆ

นายเกียรติศักดิ์ สรรพคุณ

ตำแหน่ง ทนายความ  

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2561
 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 67
  เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2557
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2557
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Languages: Thai and English

นางสาวอัญชุลี ยงขามป้อม

ตำแหน่ง ทนายความ

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต
  (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Languages: Thai English and French

นายศุภกฤษฏิ์ อังศุสิงห์

ตำแหน่ง ทนายความ

ประวัติการศึกษา

 • Macquarie University
  (LL.M.) (2020)
 • Macquarie University
  (Master of International Trade and Commerce Law) (2019)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  ปีการศึกษา 2559
 • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney)
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Languages: Thai and English

นายจักรกฤษณ์ ประมวลศิลป์

ตำแหน่ง   ทนายความ  

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต
  (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Languages: Thai and English

นางสาวกชกร ชูศรี

ตำแหน่ง   ทนายความ  

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Languages: Thai and English

นางสาวนัยน์ปพร อินทธรรมรักษ์

ตำแหน่ง   ทนายความ

ประวัติการศึกษา         

 • นิติศาสตร์บัณฑิต
  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2561
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Languages: Thai and English

นายจักรพงศ์ สรรพคุณ

ตำแหน่ง   ทนายความ  

ประวัติการศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 74
  เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2564
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Languages: Thai and English

นายเนตรนภส ขันตา

ตำแหน่ง   ทนายความ  

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต
  (เกียรตินิยมอันดับสอง)
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2561
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Languages: Thai and English

นางสาวศรัญญ์ภัค พอจัตุรัสวงศกร

ตำแหน่ง   ทนายความ  

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2558
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Languages: Thai and English

นายปริชญ์ ศรีษะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  (ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

Languages: Thai and English

นางสาวปัญญกาญจน์ เติม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563

Languages: Thai and English

นายศุภพงศ์ ประถมเสาวนีย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บังคับคดี

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2561
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Languages: Thai and English

นายบารมี ไวยกูล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บังคับคดี

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2561

Languages: Thai and English

นายสิทธิพันธ์ เจริญทรัพย์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บังคับคดี

ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2561

Languages: Thai and English