งานฝ่ายคดีความ งานฝ่ายคดีความ

งานรับรองลายมือชื่อ และ รับรองเอกสาร
(Legalization and Documentary Services)

“ ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ”

บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด ให้บริการรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสาร เช่น ทะเบียนบ้าน , สูติบัตร , หนังสือเดินทาง ,ทะเบียนหย่า , ทะเบียนสมรส ,
ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ฯลฯ โดยทนายความผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์