ABOUT US ABOUT US

เกี่ยวกับบริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด

“ ผลประโยชน์สูงสุดของท่านคือภารกิจของเรา”

บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด เป็นสำนักงานที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาทนายความ สำนักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 279/73 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจบริการงานทางด้านกฎหมายทุกประเภท เช่น การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายต่างๆ การจัดทำนิติกรรมสัญญา พินัยกรรม จดทะเบียนธุรกิจ ให้บริการว่าความในชั้นศาลคดีทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและการขับไล่คดีเกี่ยวกับธนาคาร
คดีเช่าซื้อรถยนต์ คดีซื้อขาย คดีเช็ค คดีเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว คดีครอบครัว คดีหย่า
คดีมรดกการตั้งผู้จัดการมรดก คดียาเสพติดให้โทษ คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการคดี
ทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ คดีปกครอง และคดีอื่นๆ ทั้งยังให้บริการ
รับจดทะเบียนบริษัท ห้างร้าน เครื่องหมายการค้า เจรจาระงับข้อพิพาท รวมทั้งมีบริการติดตามทวงถามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี รวมทั้งให้คำปรึกษาและให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 โดยมีทีมนักกฎหมายที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอน ในการดำเนินคดีในศาล และสามารถวางแผนการดำเนินคดีและธุรกิจได้อย่างตรงเป้าหมาย ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ครอบคลุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกหนังสือทวงถาม การฟ้องคดี การยื่นคำให้การ
และการฟ้องแย้ง การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการทำสัญญาประนีประนอม

บริษัทในเครือ

บริษัท พร้อมเจรจา จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์หนี้สิน
ทั้งที่มีคุณภาพ และด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลอื่นๆ รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหาร หรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป และให้บริการติดตามทวงถามหนี้ และสืบทรัพย์บังคับคดี ตามสิทธิเรียกร้อง ที่บริษัทได้ซื้อ หรือรับโอนมาจากการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์