งานบริการติดตามทวงถามหนี้  งานบริการติดตามทวงถามหนี้ 

งานบริการติดตามทวงถามหนี้
(Collection Service)

“สืบประวัติ สืบทรัพย์ โดยนักสืบ”

ในส่วนงานบริการติดตามทวงถามหนี้นั้น อยู่ในส่วนงานตั้งแต่ก่อนที่จะมีการฟ้องคดีและภายหลังฟ้องคดี เพื่อประเมินสถานภาพ และความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการสืบค้นข้อมูลของลูกหนี้ ประวัติและฐานข้อมูล ของตัวลูกหนี้ ถิ่นที่อยู่ปัจจุบันของลูกหนี้ ที่ดินและทรัพย์สินของลูกหนี้  โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการติดตามทวงถาม หรือออกหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ เพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้คืน