งานฝ่ายคดีความ งานฝ่ายคดีความ

งานฝ่ายคดีความ (Litigation Division)

“ตระเตรียมคดี ติดต่อตัวความ ติดตามความเคลื่อนไหว”

บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด มีทนายความให้บริการฟ้องร้องและต่อสู้คดี ทั้งแพ่ง คดีอาญา คดีทางธุรกิจ  ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ฟ้องละเมิด
คดีแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง เรียกร้องค่าชดเชย การเลิกจ้าง คดีรถยนต์
คดีเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและการขับไล่ การเวนคืน จัดการมรดก ฟ้องหย่า
คดีที่ถูกธนาคารฟ้อง คดีเช็ค คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ  คดีปกครอง
โดยมีทีมนักกฎหมายที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
ดำเนินคดีในชั้นศาล

งานฝ่ายคดีความ (Litigation Division)

“ตระเตรียมคดี ติดต่อตัวความ ติดตามความเคลื่อนไหว”

บริษัท บีเคเค อินเตอร์ลอว์ จำกัด มีทนายความให้บริการฟ้องร้องและต่อสู้คดี ทั้งแพ่ง คดีอาญา คดีทางธุรกิจ  ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ฟ้องละเมิด คดีแรงงาน นายจ้าง ลูกจ้าง เรียกร้องค่าชดเชย การเลิกจ้าง คดีรถยนต์ คดีเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและการขับไล่ การเวนคืน จัดการมรดก ฟ้องหย่า คดีที่ถูกธนาคารฟ้อง คดีเช็ค คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ  คดีปกครอง โดยมีทีมนักกฎหมายที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับขั้นตอนในการ ดำเนินคดีในชั้นศาล