ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตก่อน

ปัจจุบันวัฒนธรรมต่างชาติเป็นที่นิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้ในปัจจุบันมีนักธุรกิจต่างชาติจำนวนมากเลือกเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารต่างชาติ ที่เราสามารถพบเจอได้ง่ายตามร้านอาหารบนท้องถนนและห้างสรรพสินค้าต่างๆ แต่รู้หรือไม่การที่คนต่างชาติจะเข้ามาประกอบธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยได้นั้น จะต้องมีการขออนุญาตและได้รับอนุญาตก่อน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังมีโทษปรับรายวันอีก วันละ 10,000 – 50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อนุญาตให้คนต่างชาติสามารถประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ ยกเว้นธุรกิจที่อยู่ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ซึ่งห้ามคนต่างชาติประกอบธุรกิจ หรือบางธุรกิจคนต่างชาติจะสามารถประกอบธุรกิจได้นั้น ก็จะต้องมีการขออนุญาตและได้รับอนุญาติจากหน่วยงานที่กำกับดูแลก่อน

นิยามคำว่า “ คนต่างด้าว ” ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

  1. บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย 
  2. นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
  3. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมี ‘คนต่างด้าว’ ตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นอันเป็น ทุนจดทะเบียน หรือลงทุนเกินกึ่งหนึ่ง หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว 
  4. นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมี ‘คนต่างด้าว’ ตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) ถือหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน หรือลงทุนเกินกึ่งหนึ่ง

ในส่วนของการกำหนดประเภทธุรกิจที่ห้ามคนต่างชาติประกอบกิจการนั้น บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 แบ่งเป็น 3 บัญชีย่อย ดังนี้ 

  1. บัญชี 1  ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วยเหตุผลพิเศษ  

เช่น การทำกิจการหนังสือพิมพ์ การทำนา ทำไร่ ทำสวน

  1. บัญชี 2 ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศ ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้าน หรือธุรกิจที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิต การจัดจำหน่าย และการซ่อมบำรุงอาวุธปืน
  2. บัญชี 3 ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว
    เช่น การทำกิจการบริการด้านกฎหมาย การทำกิจการโรงแรม เว้นแต่บริการจัดการโรงแรม ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กำหนดให้ธุรกิจตามบัญชี 1 เป็นธุรกิจ ที่คนต่างชาติห้ามประกอบธุรกิจ แต่สำหรับบัญชี 2 และบัญชี 3 นั้น คนต่างชาติที่ต้องการประกอบกิจการต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะประกอบกิจการได้ 

มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กำหนดบทลงโทษไว้ว่า “ คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจใดตามพระราชบัญญัตินี้ หากร่วมทำธุรกิจอันเป็นของ คนต่างด้าวรายอื่นซึ่งมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบธุรกิจที่คนต่างด้าวรายอื่นนั้นเป็นเจ้าของร่วมโดยแสดงออกว่าเป็นธุรกิจของตนแต่ผู้เดียว เพื่อให้คนต่างด้าวรายอื่นนั้นหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ  ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเลิกการร่วมทำธุรกิจหรือการประกอบธุรกิจนั้นเสีย หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลต้องระวางโทษปรับวันละหนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ ”

ดังนั้นธุรกิจร้านอาหารจึงเป็นธุรกิจที่คนต่างชาติจะต้องขออนุญาตก่อนถึงจะสามารถประกอบกิจการ